MOVE! Brno

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského kempu a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském kempu.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – David Žitný (dále jen provozovatel)
 2. Účastníkem příměstského kempu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský kemp a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor.
 3. Účastník příměstského kempu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků táboru je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body: Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů instruktorů, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. Pokyny instruktorů – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit instruktorovi. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu instruktora (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu instruktorovi. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek. Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (instruktora). Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského kempu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, pořadatel neodpovídá za ztráty a majetek. 
 5. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.movebrno.cz a zaplacení příměstského kempu.
 6. Před nástupem dítěte na příměstský kemp je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení papírovou přihlášku a bezinfekčnost, která je zaslána emailem. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou, jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit instruktory s veškerými zdravotními omezeními.
 7. Na sportovní kemp musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na sportovní kemp samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na kemp přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
 8. Každý den po ukončení příměstského kempu si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu, je nutné ráno při předání dítě instruktorovi současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.
 9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského kempu k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
 10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo mailem a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na kemp, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 11 a 12 těchto smluvních podmínek.
 11. Výše stornovacího poplatku při zrušení účasti do 1.6.2024: 0 Kč. Výše stornovacího poplatku při zrušení účasti do 1.7.2024: 2000 Kč. Výše stornovacího poplatku při zrušení účasti do 1.8.2024: 3000 Kč. Výše stornovacího poplatku při zrušení účasti po 1.8.2024: 4500 Kč

12. David Žitný má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacení ceny příměstského kempu. Pokud nebyla cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

13. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady kempu a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videí

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ:

 1. S osobními údaji je nakládáno v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
 1. Správcem osobních údajů je David Žitný se sídlem na adrese Podolí 419, 664 03. Webové stránky: movebrno.cz, email: info@movebrno.cz, telefon: 774 608 535, IČO: 10885986.
 1. Rozsah a zpracování osobních údajů: údaje zpracovávané o příměstském kempu: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte, jméno, příjmení, telefonní číslo a email zákonných zástupců.
 1. Účel a doba zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování: David Žitný osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění uvedeného účelu nebo do odvolání souhlasu subjektem údajů. Dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací o dalších akcích pořádaných Davidem Žitným.
 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoli odvolat nebo omezit písemným oznámením doručeným Davidu Žitnému fyzicky nebo elektronicky na emailovou adresu info@movebrno.cz.
 1. Zasílání informací: Souhlasíte, abychom Vám zasílali e-mailem informace o dalších akcích Davida Žitného.
 1. David Žitný pořizuje při své činnosti fotografie nebo videa,které může použít k veřejné prezentaci své činnosti formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – např. na webových stránkách, na vlastním profilu sociální sítě, či v propagačních materiálech. Podpisem tohoto dokumentu souhlasíte s pořízením fotografií či videí a s jejich využitím uvedeným způsobem. Omezený rozsah fotografie /videa může být použit také na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace pro vykazování využití darů/finančních prostředků, historie organizace, aj.). V těchto případech není Váš souhlas potřeba.
 • Souhlasím s fotografováním a natáčením dítěte v rámci kempu, s archivací těchto fotografií či videí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele (pro více informací poučení výše).
 • Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle poučení výše.