MOVE! Brno

Všeobecné obchodní podmínky

1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na pohybové přípravce nebo pohybovém tréninku (dále jen tréninky).
Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
Provozovatel – David Žitný (dále jen provozovatel)
2. Účastníkem tréninků se rozumí osoba, jejíž účast je podložena řádně vyplněnou přihláškou na tréninky a jejíž cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na tréninky.
3. Účastník tréninků je povinen dodržovat provozní řád a pokyny instruktorů a trenérů. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tréninků, je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tréninků. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej. Účastník tréninků je povinen šetřit majetek v místě, kde se trénink odehrává.
4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tréninky seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body: Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů instruktorů, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů instruktorů a trenérů děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. Pokyny instruktorů – děti musí respektovat pokyny instruktorůZdraví dítěte – v případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit instruktorovi. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu instruktora (i vlastní léky a vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu instruktorovi. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek. Základy slušného chování – děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. Šikana, násilí – v případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (instruktora). Vedení upozorňuje, aby účastník tréninků nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru tréninků nemůže provozovatel zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, pořadatel neodpovídá za ztráty a majetek. 
5. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.movebrno.cz a zaplacení úplaty za tréninky.
6. Před nástupem dítěte na tréninky je nutné upozornit instruktory o veškerých zdravotních problémech, které mohou, jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit instruktory s veškerými zdravotními omezeními.
7. Cenové podmínky a způsob úhrady: Provozovatel má právo na zaplacení ceny tréninků k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
8. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tréninků od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení účasti na tréninku se provádí telefonicky nebo mailem a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo.
9. V případě zrušení účasti do 7 dnů po navštívení prvního tréninku má zákonný zástupce nárok na vrácení peněz v plné výši. V jiném případě není provozovatel povinen zákonnému zástupci vracet jakýkoli finanční obnos.

10. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady za účast na trénincích a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videí

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ:

1. S osobními údaji je nakládáno v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
2. Správcem osobních údajů je David Žitný se sídlem na adrese Podolí 419, 664 03. Webové stránky: movebrno.cz, email: info@movebrno.cz, telefon: 774 608 535, IČO: 10885986.
3. Rozsah a zpracování osobních údajů: údaje zpracovávané o účasti na trénincích: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte, jméno, příjmení, telefonní číslo a email zákonných zástupců.
4. Účel a doba zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování: David Žitný osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění uvedeného účelu nebo do odvolání souhlasu subjektem údajů. Dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací o dalších akcích pořádaných Davidem Žitným.
5. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoli odvolat nebo omezit písemným oznámením doručeným Davidu Žitnému fyzicky nebo elektronicky na emailovou adresu info@movebrno.cz.
6. Zasílání informací: Souhlasíte, abychom Vám zasílali e-mailem informace o dalších akcích Davida Žitného.
7. David Žitný pořizuje při své činnosti fotografie nebo videa, které může použít k veřejné prezentaci své činnosti formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – např. na webových stránkách, na vlastním profilu sociální sítě, či v propagačních materiálech. Podpisem tohoto dokumentu souhlasíte s pořízením fotografií či videí a s jejich využitím uvedeným způsobem. Omezený rozsah fotografie/videa může být použit také na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace pro vykazování využití darů/finančních prostředků, historie organizace, aj.). V těchto případech není Váš souhlas potřeba.
Souhlasím s fotografováním a natáčením dítěte v rámci tréninků, s archivací těchto fotografií či videí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele (pro více informací poučení výše).
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle poučení výše.